ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE
FONDACIJA   ALUMNISTA  VIJEĆA  EVROPE

PB1

OD JAČANJA EFIKASNOSTI JAVNIH SLUŽBI ZA ZAPOŠLJAVANJE
DO MANJE STOPE NEZAPOSLENOSTI MLADIH U BOSNI I HERCEGOVINI


Uloga javnih službi za zapošljavanje (JSZ) na tržištu rada svake razvijene i tržišno orijentirane zemlje je izuzetno velika. JSZ upravljaju sredstvima za osiguranje materijalne sigurnosti nezaposlenih osoba, aktivno posreduju između ponude i potražnje na tržištu rada, prikupljaju i distribuiraju informacije o tržištu rada i osiguravaju savjetovanje i druge besplatne usluge za nezaposlene. Međutim, JSZ u BiH, u praksi imaju drugačiju ulogu, koja je najvećim dijelom orijentirana na pasivnu registraciju nezaposlenih i administriranje njihovih prava po osnovu nezaposlenosti: prava na naknadu za slučaj nezaposlenosti, prava na zdravstvenu zaštitu, dokup staža, itd. Otvori PDF

PB2

ŽENE NA POZICIJAMA POLITIČKOG ODLUČIVANJA
U BOSNI I HERCEGOVINI: AKSIOM ILI OKSIMORON?


Ovaj dokument predstavlja rezime istraživanja o zastupljenosti žena na pozicijama odlučivanja unutar zakonodavnih i izvršnih organa vlasti, zatim unutar vodećih političkih stranaka, te unutar organa javne uprave u Bosni i Hercegovini. U sklopu programa Škole za političke studije Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini, a uz podršku Vijeća Evrope i USAIDa, istraživanje je proveo Institut za ekonomska i politička istraživanja Univerziteta Sarajevska škola za nauku i tehnologiju (SSST). Svrha ovog istraživanja jeste da osigura jako empirijsko uporište za zagovaranje višeg nivoa zastupljenosti žena u parlamentima, vladama, organima javne uprave, te pozicijama odlučivanja unutar političkih stranaka prije, a posebno nakon Općih izbora u oktobru 2014. godine. Otvori PDF

PB3

SUKOB INTERESA U BOSNI I HERCEGOVINI:
TEORIJA, PRAKSA, IZAZOVI


Ovaj dokument predstavlja rezime istraživanja o politikama i praksi u oblasti upravljanja sukobom interesa u Bosni i Hercegovini. U sklopu programa Škole za političke studije Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini, a uz podršku Vijeća Evrope i Ambasade Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini, istraživanje je provedeno od strane alumnista Škole, a koordinirano od strane Instituta za ekonomska i politička istraživanja Univerziteta Sarajevska škola za nauku i tehnologiju (SSST). Svrha ovog istraživanja jeste da u
sintetiziranom obliku predstavi pregled teorijske pozadine, normativnog okvira i praktičnih manifestacija upravljanja sukobom interesa u Bosni i Hercegovini, te da inicira inovativne ideje za optimizaciju politika i prakse, jer budući izazovi upravljanja ovim fenomenom to zasigurno donose ipso facto.
Otvori PDF

PB4

DEMOKRATSKI STANDARDI U POLITIČKIM
STRANKAMA U BOSNI I HERCEGOVINI


Ova studija ima za svrhu da analizira, intenzivira i obogati javnu debatu o unutarstranačkoj demokratiji u Bosni i Hercegovini (BiH), baveći se sadržajem i kvalitetom internih stranačkih politika, demokratske kulture i svakodnevne političke prakse, temeljnog zakonodavnog okvira za rad političkih stranaka u BiH, te preporukama međunardnih referentnih adresa. Ključno pitanje je da li vodeće stranke imaju interes i kapacitet da na nivou političkog sistema demonstriraju, zastupaju i promoviraju postulate participativne, predstavničke i liberalne demokratije, te meritornog odlučivanja? Ukoliko je odgovor pozitivan, proces se istovremeno treba dešavati “odozdo”, tj. od strane stranačkih organa, članstva i glasača, ali i “odozgo” unaprjeđenjem zakonskog okvira, javnim pritiskom, stručnom podrškom i absorbiranjem dobrih praksi iz zemalja regiona, članica Vijeća Evrope i Evropske unije. Otvori PDF

PB5

IDEOLOŠKI PROFIL POLITIČKIH STRANAKA
U BOSNI I HERCEGOVINI:
KATALIZATOR USPORENE DEMOKRATIZACIJE


Funkcionalnost parlamentarne demokratije,konsolidacija parlamentarizma i politički konsenzus smatraju se generalnim preduslovima stabilnosti i razvoja svakog modernog društva i savremene države. Od uspostavljanja višestranačkog pluralizima u BiH, 1990. godine,nije ostvarila očekivana profilacija političkih opcija, okupljenih prije svega kroz političke stranke, koja bi potvrdila razvoj demokratskog pluralističkog društva utemeljenog na evropskoj političkoj tradiciji i praksi. Preko dvadeset pet godina akumulacije višestranačja i dalje ne daje nagovještaje profiliranja političkog spektra, što bi omogućilo jednostavno pozicioniranje dominantnih političkih opcija na standardnim ili klasičnim politološkim i ideološkim dihotomijama, npr. lijevo vs. desno, liberalno vs. konzervativno,libertarno vs. autoritarno itd; ili klasične politološke tipologije: liberalne, narodnjačke, konzervativne, socijaldemokratske, socijalističke, zelene, itd. Otvori PDF

PB6

PLANOVI ODRŽIVE MOBILNOSTI U GRADOVIMA
(SUSTAINABLE URBAN MOBILITY PLANS – SUMP)

Na inicijativu »Zelenog kluba BiH« te uz podršku i suradnju Škole za političke studije Vijeća za Europu BiH i GIZ- Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Europu - Energetska Efikasnost (ORF-EE) izrađena je prva SUMP brošura.

SUMP brošura namijenjena je svim nadležnim službama i odgovornim građankama i građanima koji prostor u kojem žive i koji dijele sa drugima žele prilagoditi sebi i svojim potrebama, te ga učiniti kvalitetnijim i boljim za svakodnevni život. Često se nadležnim službama smatraju samo određeni sektori, a SUMP brošura nudi informacije i pristup šire uključenosti svih relevantnih aktera u gradovima i sredinama koji se odluče primijeniti ovaj plan održive mobilnosti.
Otvori PDF

PB7

IZAZOVI UNAPRIJEĐENJA IZBORNOG ZAKONODAVSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI

Dokument nastao na temelju diskusija i zaključaka konferencije „Reforma izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini“ održane u decembru 2019. Godine u Sarajevu, u organizaciji Alumni mreže Škole za političke studije Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini, uz podršku Vijeća Evrope i Norveške ambasade u BiH. Namjera je bila da dokument doprinese obnavljanju i jačanju političkog dijaloga o potrebi unaprijedjenja izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini.Otvori PDF(eng)


PB8

MEDIJI U BOSNI I HERCEGOVINI: SADAŠNJOST I BUDUĆNOST

Svako moderno demokratsko društvo počiva na nekoliko temeljnih sloboda. Pored slobode govora, demokratski poredak garantuje i slobodu medija. Sloboda medija je nezamisliva bez uređenog sistema informisanja, bez zakona i propisa koji definišu osnivanje, vlasništvo i djelovanje medija, te odgovornost za kreiranje i plasiranje informacija. Tokom pandemije virusa korona dodatno smo se
uvjerili koliki je značaj kvalitetnog informisanja i profesionalne novinarske etike. Zdravo novinarstvo i zdravi mediji, uz zdravu saradnju sa predstavnicima vlasti, neophodni su i za očuvanje javnog zdravlja. Ovaj dokument nastao je kao rezultat istraživanja u oblasti medijske regulative u BiH, stanja u medijima i položaja novinara, u okviru Škole za političke studije Savjeta Evrope. Istraživanje je rezultat dijaloga predstavnika medija, civilnog društva, institucija i političkih stranaka iz cijele BiH. Doprinos unapređenju legislativnog okvira i medijske prakse u BiH svrha je izrade ovog dokumenta.


PB8 PDF EnglishPB8 PDF BH


PB8 PDF Ćirilica 


Škola za političke studije Bosne i Hercegovine
Alumni fondacija Vijeća Evrope
Muse Ćazima Ćatića 12
71000 Sarajevo


Ured u Sarajevu

Tel.: +387 33 264 360 + ext 101
  Email info @ spsbh.ba


                                                                

Copyright © 2019   www.spsbh.ba   All Rights Reserved.